شارلاتان رپ
گلوله خونی
بن بست
بدون شرح
نفس های آخرم
تفنگم
من جکرم
من همونم
اجتماع
اعدام
آزادی